Jdi na obsah Jdi na menu

Dopustí stát prostřednictvím správce svých lesů jejich skryté vytunelování?

24. 2. 2010

Podle informací v odborných kruzích potvrzených tiskovou zprávou vydanou Lesy České republiky dne 28. ledna 2010, LČR  vyhlásí zcela nové a úplně jiné výběrové řízení na lesnické práce. Dlouhodobé zakázky na těžbu na rozsáhlých lesních celcích umožní soukromým dřevařským velkofirmám a nadnárodním společnostem ovládnout těžbu dříví včetně lukrativního obchodu s veškerým dřívím včetně těžebních  zbytků v lesích ve vlastnictví státu pod správou LČR, s.p., navíc s právem pokračovat v této činnosti v dalším stejně dlouhém období. To znamená de facto pronájem státních lesů privátním podnikatelským subjektům v rozporu s ustanovením § 5  zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, který zakazuje nájem a pronájem státních lesů za účelem hospodaření. 

Čtyřnásobným zvýšením objemu jedné zakázky v kombinaci s dlouhodobým trváním zakázky (4 – 10 let), dojde k vyloučení naprosté většiny malých regionálních lesnických a dřevozpracujících firem, neboť na tyto objemy nedosáhnou bankovními garancemi, kapacitami ani referencemi. Obchod s dřevní surovinou včetně energeticky využitelného dříví a těžebních zbytků ovládne několik málo největších těžebních a zpracovatelských společností.

Dosud státní podnik LČR obchodoval zhruba polovinu vytěženého dříví včetně veškerých těžebních zbytků (palivové dříví, klest, nehroubí, štěpka). Prodej poloviny kulatiny na lokalitě OM*[1] státním podnikem zajišťoval státnímu podniku zisk a regionálním zpracovatelům přístup k této surovině. Veškeré těžební zbytky zůstávaly v majetku LČR a byly využity převážně pro regionální energetiku (domácnosti, obce, města apod.).

Dle nového zadávacího řízení má veškerou vytěženou hmotu získat výhradně vítěz výběrového řízení (na lokalitě „P“)*[2]

Dřevní biomasa z LČR může pak chybět v různých regionech. Je masivně využívána především občany na venkově pro individuální vytápění (podstatnou část tvoří sociálně slabé skupiny) a tepelná hospodářství malých měst a obcí. Tato skupina představuje řádově několik set tisíc domácností. Může nastat paradoxní stav, kdy je státem poskytována podpora rozvoje vytápění biomasou pro rodinné a bytové domy v rámci programu „Zelená úsporám“, avšak pro tento projekt zmizí dostupné palivo za lepší ceny v zahraničí. 

Rovněž hrozí, že dojde k likvidaci malých regionálních dřevozpracujících provozoven. Důsledkem může být zánik až 4.000 pracovních míst v hospodářsky slabých regionech, kde není možnost jiného uplatnění (pohraničí, Šumava, Dačicko…), což při veškerých nákladech 250.000 Kč za rok na jednoho nezaměstnaného občana se jedná o roční náklad až 1.000.000.000 Kč ze státního rozpočtu.

Podmínky vyhlášení výběrového řízení velmi podezřelé soutěže o zakázku na lesnické práce v lesích ve státním vlastnictví ohrožují ziskové hospodaření státu v lesích pod správou státního podniku LČR.
Jinými slovy jde o to, že podle podmínek smluv, o něž se soutěží, veškeré vytěžené dříví získá vítěz (soukromá firma) a jen ten bude s tímto dřívím obchodovat.
Žádný jiný vlastník lesního majetku se takto nechová a to nejen v ČR, ale nikde v Evropě.  
Otázka vyhlášení takto formulované veřejné soutěže odporuje zákonu o lesích,  koncepci státní lesnické politiky, Státnímu lesnickému  programu II, a je nepřípustná i z hlediska další platné legislativy. Současná politika LČR, s.p.,  potažmo MZe, poškozuje hospodaření v lesích ve státním vlastnictví, vede k jeho tunelování a směřuje k podkopání „vlastnictví lesů v majetku státu v současné výměře“. 

Jihomoravský hejtman Ing. Michal Hašek se vyjádřil, že současně nastavené podmínky soutěže pro zadávání zakázek v LČR je skrytá privatizace státního vlastnictví.

Podle mého názoru současné vedení LČR pokračuje v privatizační politice pana Gandaloviče jinou, zákeřnější taktikou. Jako ministr, pan Gandalovič narazil na prudký odpor, když chtěl hned po svém nástupu rozprodat (rozdat) lesy v majetku státu za 70 miliard korun českých.

Připomeňme si nejprve, že hodnotu lesního porostu v účetní závěrce vyčíslilo Janotovo Ministerstvo financí ČR v prosinci 2009 ve vyjádření průměrné ceny zásob dřeva na lesních pozemcích ČR částkou 1 528 587 277 515,- Kč, tedy jeden bilion 528 miliard 587 milionů 277 tisíc 515,- Kč (viz. Les. Práce 12/2009, str. 777/19). Výměra všech lesních pozemků v ČR je 2 649 147 ha. Výměra lesů v majetku státu je 1 572 685 ha (60,55%).

Z těchto úředních údajů odvozená průměrná cena zásob dřeva na lesních pozemcích v majetku státu je 925 miliard 559 milionů 550 tisíc Kč. Ohodnocení mimoprodukčních, environmentálních funkcí lesních ekosystémů podle profesora Ilji Vyskota (MZLU v Brně) má stejnou hodnotu. Faktická cena lesních pozemků je tedy minimálně dvojnásobná oproti průměrné ceně  zásob dřeva, vyčíslené Ministerstvem financí ČR. 

Státní podnik LČR po zrušení lesních závodů (s výjimkou šesti) a po privatizaci (vytunelování) jejich výrobních prostředků ztratil možnost hospodařit v lesích vlastními prostředky s optimálním ziskem pro stát, jak stanovuje zákon o státním podniku.

Jediným nástrojem LČR, s.p.,  pro dobré hospodaření se státním majetkem zůstalo obchodování s dřevem.  Toho se státní podnik LČR nyní vzdává. Žádný jiný vlastník lesního majetku se takto nechová a to nejen v ČR, ale nikde v Evropě.

Kolem možnosti obchodování se dřevem privátní velkopodnikatelé rozpoutali neúprosné boje. Velké soukromé dřevařské firmy chtějí skupovat dříví na pni (P – na pni = na pařezu) za jednotnou (nižší) cenu. Pro vlastníka (stát) je to ztrátové. Výhodné je prodávat dřevo na odvozním místě (OM), tedy po provedení sortimentace.  Sortimentací se vytěžené dříví roztřídí podle kvality výřezů a tím se výrazně finančně zhodnotí.

Jak výrazné je toto zhodnocení finančně uvedu na následujících příkladech z oficiálního ceníku z roku 2009. Průměrné ceny sortimentů v roce 2009 byly např.  za smrkové výřezy v Kč/m3:

I. třídy jakosti... 3 379,- ;
II. tř. j.... 2 497,- ;
III.A/B tř.j.... 1 452,-;
IV. tř.j.... 810,-;
smrková buničina... 574,- ;
jehličnaté palivo... 456,-. Kč/m3

Hodnotné dubové výřezy I. tř. jakosti se platily v roce 2009 13 671,- Kč/m3, zatímco dubová buničina (V. tř.j.) se prodávala za 830,-Kč.

Z těchto několika příkladů je patrné, že dobrý lesník – dřevoznalec, dostane-li se mu té příležitosti, dokáže vytěžené dříví zhodnotit na trhu ve prospěch vlastníka (státu). Tím se završí a zhodnotí proces obnovy, výchovy a péče o les, práce přesahující několik generací.  Vlastník (stát) pak hospodaří se ziskem, z něhož může financovat nákladnější šetrné způsoby těžby spojené s obnovou lesa metodami přírodě blízkými (viz certifikace), obnovy lesa v postižených oblastech  a navíc podporovat např. akce turistiky, budování a údržby návštěvnické infrastruktury, obnovy cest, hrazení bystřin, výstavby lesních rybníků a obnovy a údržby  studánek a pramenišť a další akce bez nároků na mandatorní výdaje ze státního rozpočtu, což vyžadují soukromí vlastníci. A bez problémů by mohl státní podnik odvádět státu rentu jako další příjem státní pokladny.

Za ministra Palase dosahovaly zisky LČR miliardové hodnoty proto, že LČR obchodovaly se dřevem na OM, prodávaly vytříděný sortiment, prodávaly tedy faktickou hodnotu vytěženého dřeva.   Následující ministr podlehl nevybíravým lobbyistickým tlakům a LČR prodávaly polovinu těžby na P, polovinu na OM.. Zisky státní organizace podle očekávání podstatně klesly, jak se  přelily na konta  privátních firem. Dnešní ministr žehná současnému vedení s.p. LČR, které se zcela zbavuje zisku z obchodování se dřevem ve prospěch soukromých firem a to na desetiletí a více.

To není veřejná soutěž, ale veřejná nestoudnost. Pro takové transakce se od Sametové revoluce vžil název tunelování státního (národního) majetku; de facto je to okrádání státního rozpočtu o oprávněné příjmy. S tím žádné výkyvy počasí nemají nic společného. Jak k tomu může spořivý ochránce státního pokladu Ing. Janota klidně přihlížet? Na jedné straně zvyšuje daně na všechny strany, ubírá důchodcům, nemocným, postiženým, maminkám, dětičkám, školákům a učitelům, na druhé straně připouští kanalizaci příjmových  toků financí státu do zisků privátních firem.  Takhle odpovědný hospodář přece nemůže řešit finanční deficit.

Tím, že ředitelství státního podniku LČR vyhlašuje tendry na zakázky lesnických prací a při tom se zříká obchodu se dřevní hmotou, zbavuje stát (= daňové poplatníky) o náležitý a zasloužený zisk ve stovkách milionů korun. Zároveň vydává malé regionální firmy a obyvatele obcí napospas blahovůle dřevařských velkofirem jak v otázkách zaměstnanosti tak při nákupu dříví včetně nehroubí, štěpky a tyčoviny. Navíc nové smlouvy se mají uzavírat jen s velkými společnostmi velkoplošně a to na desetiletí s předběžným příslibem na pokračování.  To je vážné nebezpečí jak ohrožení regionální zaměstnanosti tak nástupu skryté privatizace. Navíc firmami najímané naprosto nekvalifikované námezdné síly z daleké ciziny bez lesnických znalostí a bez vztahu ke krajině, k lesu a k přírodě, za to však velmi levné, mohou způsobovat škody na lesích značného rozsahu.

Dlouhodobé smlouvy s velkými a nadnárodními dřevařskými firmami bez zachování obchodní autonomie LČR, s.p.,   lze hodnotit jako skrytý pronájem lesa, resp. jako skrytou privatizaci.  Lesní zákon podle § 5  „nájem a pronájem státního lesa za účelem hospodaření v lese zakazuje“. Zákon č. 95/1999 Sb., o převodu zemědělské a lesní půdy z majetku státu…,  až na výjimky opodstatněných a přesně definovaných arondací nepřipouští zcizování lesů ve vlastnictví státu. Zejména v době hospodářské krize a deficitu státního rozpočtu tato politika LČR, s.p., resp. Ministerstva zemědělství ČR, nabyla charakteru proti zájmům státu a národa.
Podle zákona 77/1977 Sb., o státním podniku podle § 3, odst. 2) podniky založené podle tohoto zákona byly zakládány k uspokojování významných celospolečenských, strategických nebo veřejně prospěšných zájmů.  LČR, s.p.,  vypsaná veřejná soutěž na lesnické práce a její podmínky nejsou slučitelné se zájmy státu v oblasti účinného výkonu vlastnického práva státu ani v oblasti optimálního hospodaření se státním majetkem ve prospěch státu a obyvatel regionů, ve smyslu podpory regionální zaměstnanosti a podpory regionálního malého a středního podnikání v sektoru zpracování dřeva.   K čemu takové pro veřejný sektor nevýhodné pronájmy vedou, vidíme dobře na problémech ve strategickém oboru vodovodů a kanalizací.

Závěr:

LČR, s.p. musí zrušit vyhlášení výběrového řízení na smlouvy, které finančně poškozují stát a vedou ke skryté privatizaci státních lesů. V duchu zákona o státním podniku LČR,s.p., musejí obnovit při každém krajském ředitelství alespoň jeden Lesní závod jako vzorový demonstrační hospodářský objekt se zajištěním prací ve vlastní režii, resp. s využitím místních (regionálních) malých firem a pracovníků.. (Všech 6 zbylých dobře fungujících Lesních závodů je dlouhodobě ekonomicky ziskových při maximálním uplatňování k přírodě šetrného hospodaření.)
Nové smlouvy a zadání podmínek soutěže na zakázky lesnických prací musejí být formulovány se zřetelem k ziskovosti pro státní podnik a výhodnosti pro stát i obce v duchu udržitelnosti a stability lesních ekosystémů při zachování trvalosti výnosu.

připravil: Ing. Vladimír Valenta

 

USNESENÍ ekologické komise ÚVV ČSSD

Ekologická komise ÚVV ČSSD na svém zasedání dne 17. února 2010 projednala podněty a výhrady členů ČSSD k podmínkám vyhlášení soutěže na veřejné zakázky na lesnické práce ve státním podniku Lesy České republiky a k jejich zadávání a dospěla k názoru, že podmínky soutěže obcházejí zákaz nájmu a pronájmu státního lesa pro hospodaření.

Ekologická komise vyjadřuje vážné znepokojení nad způsobem, jakým státní podnik LČR nakládá s majetkem státu.

Ekologická komise doporučuje, aby ČSSD důrazně požadovala okamžité zastavení pro stát nevýhodné *veřejné soutěže na lesnické zakázky LČR, vyhlášené v lednu 2010.

Ekologická komise doporučuje, aby ČSSD důrazně požadovala výměnu vrcholového managementu státního podniku LČR z důvodů jeho odborného selhání, neboť navrhuje opatření v rozporu s ekonomickými a ekologickými principy hospodaření v lesích i s veřejnými zájmy.

Pro doplnění podporující aktivita ze strany neziskových organizací:

Dobrý den,

Hnutí DUHA, Zelený kruh, Český svaz ochránců přírody, Česká společnost ornitologická i profesoři a docenti českých univerzit žádají dopisem ministra zemědělství, aby zabránil ničení našich lesů. Generální ředitel Lesů ČR vyhlásil totiž tendry, které mají svěřit celá polesí až na deset let do faktické správy soukromým firmám. Přitom lesní zákon výslovně zakazuje jakýkoli pronájem státních lesů.

Dřevařské firmy se budou během deseti let pronájmu snažit o rychlý a co největší zisk. Cenou budou stále poškozenější a nakonec zničené lesy. Přitom lesy tvoří více než šestinu české krajiny a každý víkend do nich vyráží čtyři miliony lidí. Zdravé, těžbou nepoškozené lesy navíc chrání města i obce před povodněmi.

Bez zajímavosti není ani otázka, proč jsou tendry vypsány v tak obrovských částkách, 15 miliard. Takový kontrakt může zabezpečit jen velká dřevařská firma. Nikdy na něj nedosáhnou drobní podnikatelé, se kterými ale mají dobré zkušenosti dnešní lesní správci. Dopady na místní zaměstnanost pak není těžké odvodit.

*Žádáme proto ministra, aby vypsané tendry okamžitě zastavil a odvolal generálního ředitele státních lesů, který je za jejich vypsání zodpovědný.

*Pomozte nám a podpořte naši snahu na stránkách FaceBooku "Proti tunelování našich lesů."

http://www.facebook.com/pages/Proti-tunelovani-nasich-lesu/299124538476?ref=ts

Kateřina Ptáčková 
ZELENÝ KRUH - asociace ekologických organizací


----
[1] Lokalita OM – odvozní místo; LČR platí službu, tj. pokácení, odvětvení, přiblížení na skládku v lese, tzv. odvozní místo, a dále sami dřevo a těžební zbytky zobchodují.

[2] Lokalita P – na pařezu či pni; LČR prodají dřevařské firmě strom, ta jej pokácí, odvětví, zkrátí, přiblíží , odveze a veškerou hmotu prodá.