Jdi na obsah Jdi na menu

Evropské dotace

6. 9. 2008

Jak na Evropské dotace, přehledy dotačních programů - informace od europoslance R. Falbra.

 

Investovat do životního prostředí není cílem řady jednotlivců a samotných firem, různé formy dotací to však umožňují či k tomu alespoň motivují. Na stránce Falbr.cz v přehledu o dotacích nalezneme řadu zajímavých informací k současným možnostem ze strany EU. Přehled dotačních programů a příležitostí ze září 2008 uvádí v souvislosti se životním prostředím následující:

 

 

Operační program Životní prostředí

 

Oblast podpory: Odstraňování starých ekologických zátěží

 

Oblast podpory: Zkvalitnění nakládání s odpady

 

Vyhlašovatel:

 

Ministerstvo životního prostředí ČR

 

Stručný cíl a zaměření programu:

 

Cílem programu je ochrana a zlepšování kvality životního prostředí jako základního principu trvale udržitelného rozvoje. Cílem opatření je snižování produkce a zvýšení využívání odpadů s důrazem na maximální využívání odpadů jako náhrady primárních přírodních zdrojů a minimalizaci negativních vlivů na zdraví lidí a životní prostředí při nakládání s odpady.

 

Podporované činnosti (co lze z podpory hradit):

 

Integrované systémy nakládání s odpady.

 

Oddělený sběr, skladování a manipulace s odpady (např. sběrné dvory).

 

Třídění, úprava a recyklace odpadů (úpravny odpadů, bioplynové stanice pro zpracování odpadů, nakládání s nebezpečnými odpady apod.).

 

Rekultivace starých skládek - stará skládka byla provozována před účinností zákona 238/1991 Sb., (tj. před 1.8.1991) a její provoz byl ukončen k 1.8.1991 (nejpozději však k 1.8.1996 v případě stanovení zvláštních podmínek).

 

Odstranění nepovolených (černých skládek) ve zvláště chráněném přírodním území.

 

Inventarizace kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných míst, kategorizace priorit pro výběr nejzávažněji kontaminovaných míst k sanaci.

 

Realizace průzkumných prací, analýz rizik.

 

Sanace vážně kontaminovaných lokalit (žadatel nesmí být původcem kontaminace

 

Podpora (typ, max., min):

 

Formou dotace.

 

Max. 50 mil. Kč.

 

Min. 0,5 mil. Kč.

 

Míra podpory je dána regionální mapou platnou pro období 2007-2013.(Podporovány všechny regiony, kromě Prahy).

 

Datum výzvy/uzávěrky:

 

Vyhlášení výzvy pro přijímání žádostí:

 

11.8.2008 – 10.10.2009

 

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 

Projektová příprava (max. 7 % z celkových způsobilých výdajů).

 

Nákup pozemků a staveb.

 

Stavební práce.

 

Vícepráce.

 

Technický dozor.

 

Nákup hmotného majetku (zařízení) a nehmotného majetku.

 

Propagace.

 

Specifika a omezení:

 

Je nutné mít platné územní rozhodnutí.

 

Je nutné vyjádření příslušného krajského úřadu k projektu.

 

Bližší informace:

 

www.mzp.cz; www.env.cz, www.sfzp.cz, www.opzp.org

 

EKO-ENERGIE, Operační program podnikání a inovace

 

Vyhlašovatel:

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

 

Stručný cíl a zaměření programu:

 

Cílem programu je prostřednictvím dotací stimulovat aktivitu podniků, zejména MSP, v oblasti snižování energetické náročnosti výroby, spotřeby primárních energetických zdrojů a vyššího využití obnovitelných a druhotných zdrojů a zároveň tak posílit dlouhodobou konkurenceschopnost podnikatelů a jejich udržitelný růst.

 

Podporované činnosti (co lze z podpory hradit):

 

Využití obnovitelných a druhotných energetických zdrojů:

 

Výstavba zařízení na výrobu a rozvod elektrické a tepelné energie vyrobené z obnovitelných a druhotných zdrojů energie.

 

Rekonstrukce stávajících výrobních zařízení za účelem využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie.

 

Výstavba zařízení na výrobu briket a pelet z obnovitelných a druhotných zdrojů energie.

 

Zvyšování účinnosti při výrobě, přenosu a spotřebě energie:

 

Modernizace stávajících zařízení na výrobu energie vedoucí ke zvýšení jejich účinnosti.

 

Zavádění a modernizace systémů měření a regulace.

 

Modernizace, rekonstrukce a snižování ztrát v rozvodech elektřiny a tepla.

 

Zlepšování tepelně technických vlastností budov, s výjimkou rodinných a bytových domů.

 

Využití odpadní energie v průmyslových procesech.

 

Zvyšování energetické účinnosti zaváděním kombinované výroby elektřiny a tepla.

 

Povinná publicita.

 

Specifické podmínky (pokud jsou):

 

Na projekt musí být zpracován energetický audit dle vyhlášky č. 213/2001 Sb., doklad o připravenosti stavby (územní rozhodnutí, stavební povolení).

 

Podpora (typ, max., min):

 

Formou nevratné dotace.

 

Výše podpory:

 

Minimální absolutní výše dotace činí 0,5 mil. Kč.

 

Maximální absolutní výše dotace je 100 mil. Kč.

 

Maximální výše dotace v % způsobilých výdajů je určena takto:

 

Malé vodní elektrárny 3 5 %

 

Biomasa – výroba elektřiny samostatně nebo v kombinaci s teplem 3 0 %

 

Fotovoltaika 3 0 %

 

Bioplyn – výroba elektřiny samostatně nebo v kombinaci s teplem 3 0 %

 

Elektřina geotermální 2 0 %

 

Výstavba zařízení na výrobu pelety a brikety z obnovitelných a druhotných zdrojů 1 5 %

 

Teplo z OZE 3 0 %

 

Zvyšování účinnosti při výrobě a spotřebě energie, využití druhotných zdrojů energie 4 0 %

 

Datum předpokládané výzvy /uzávěrky:

 

Vyhlášení výzvy pro Úspory energie: říjen 2008

 

Vyhlášení výzvy pro Obnovitelné zdroje energie: leden 2009

 

Bližší informace:

 

www.mpo.cz; www.czechinvest.org