Jdi na obsah Jdi na menu

Vědecký časopis v ohrožení

20. 2. 2010
S naléhavou prosbou se obrací redakce časopisu Acta Musei Reginaehradecensis k vedení Královéhradeckého kraje. Časopisu reálně hrozí zánik, v resortu kultury bohužel není dostatek prostředků pro jeho vydání.

Časopis shrnuje a zachovává poznatky důležité i pro praktickou ochranu přírody, rozhodně nekončí v koši - je uložen v knihovnách pro odbornou veřejnost u nás i ve světě, pro generaci současnou i ty budoucí. I s ohledem na dlouholetou tradici časopisu (vydáván od roku 1958) by hrozící ukončení jeho vydávání bylo počinem, kterým by se dalo jen těžko chlubit. Zánik by negativně ovlivnil hlavní oblasti činnosti přírodovědecké práce v regionu. Ztížila by se možnost prezentování výsledků přírodovědeckého výzkumu regionu a zanikla by tak významná informační základna pro ochranářskou praxi, osvětu i cestovní ruch.

Finanční náklady na vydání jednoho čísla sborníku představují částku cca 90 tis. Kč, náklady na distribuci (poštovné) pak dalších cca 20-30 tisíc Kč. Tato částka však v posledních letech překračuje finanční možnosti Muzea východních Čech jako vydavatele. Obecně navíc většina grantových témat v současnosti směřuje k popularizačním, informačním a propagačním titulům, nikoli na vydávání ryze odborných periodik.

Myslím, že podpora časopisů z veřejných prostředků je určitou alchymií. Pakliže se v jedné době klade větší důraz na podporu odborných periodik, může pak být větší potíž získat prostředky na popularizaci a naopak, případně může jít o podporu presentačních a osvětových materiálů. Chce to určitý nadhled a optimalizaci. Popularizaci (která je sama o sobě také velice důležitá) dnes nabízejí i média prostřednictvím svých internetových portálů s různorodými formáty (videa, fotografie, zvuky), elektronická cesta je zajímavá i pro presentaci organizací placených za ekologickou výchovu.

Elektronické vydávání regionálních vědeckých časopisů je ale dosud těžko představitelné s ohledem na potřebu mezinárodní výměny publikací a periodik. U zmíněného časopisu jen kvůli obtížím s rozpočtem aktuálně hrozí též zrušení registračního čísla ISSN ze strany Národní knihovny ČR jako instituce odpovědné za registraci periodických tiskovin a vyřazení časopisu ze Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice, schváleným Radou vlády ČR pro výzkum a vývoj ČR.

Využití jakékoli možné cesty vedoucí k zachování časopisu stojí za zkoušku. Jistě ne každý ocení publikační činnost krajské instituce typu muzea, odborné kruhy se ovšem bez seriózně publikovaných poznatků neobejdou.
 
připravil: Jiří Jakl