Jdi na obsah Jdi na menu

Volební program ČSSD - ekologická tématika

8. 7. 2009

Chceme vybudovat společnost stability a motivace. Pojďte do toho s námi!

Výběr z programu:

Více čisté energie z vlastních zdrojů

Energie je mimořádně důležitá pro ekonomiku a moderní způsob života. Proto je naší prioritou, aby jí pro české domácnosti a národní hospodářství byl vždy dostatek za relativně příznivé ceny. Zachování soběstačnosti ve výrobě elektřiny je předpokladem uchování rozvojového potenciálu země. Je proto nutno inovovat energetickou strategii státu a urychleně odpovědět na otázku, jak bude řešen výpadek výroby elektrické energie po skončení životnosti jaderné elektrárny Dukovany a při postupném vyčerpávání zásob uhlí v rámci ekologických limitů jeho povolené těžby. Náš postoj v otázce limitů těžby hnědého uhlí se změní jen v případě kladného výsledku krajského referenda.
Uvědomujeme si, že při celosvětovém, a zvláště evropském hnutí za eliminaci příčin klimatických změn bude stále dražší vyrábět energii z fosilních paliv. Navíc je fosilní energetika největším znečišťovatelem ovzduší s nedozírnými dopady na zdraví lidí. Chceme proto postupně energetiku převést na nové, čisté bezemisní nebo nízkouhlíkaté technologie. Proto podporujeme úspory a využívání obnovitelných zdrojů energie, dostavbu dvou bloků jaderné elektrárny Temelín, modernizaci jaderné elektrárny Dukovany a rozumnou výstavbu elektráren na zemní plyn. Předložíme zákon o podpoře úspor a výroby tepla z obnovitelných zdrojů, zajistíme prostředky na kofinancování zelených energetických projektů obcí. Program Zelená úsporám doplníme o metody, které nekladou nároky na vlastní zdroje občanů. Jde zejména o podporu rekonstrukcí systémů centrálního zásobování teplem a o podporu úspor v panelových domech. Považujeme za neodpovědné platit astronomické a neustále rostoucí částky za nejisté dodávky energií ze zahraničí. Jsme proti neúměrnému zvyšování závislosti České republiky na dovozu paliv.

Mantinely účelné privatizace

Naše ekonomika již dosáhla v minulém období vysoké míry odstátnění, která mnohdy dokonce převyšuje míru privatizace velkých podniků v řadě zemí EU. ČSSD proto pokládá za důležité definovat meze účelné privatizace státních či polostátních podniků tak, aby si stát udržel potřebný vlastnický vliv všude tam, kde pro to hovoří strategické, bezpečnostní, ekologické či ekonomické zájmy české společnosti a veřejného sektoru. Stát by si tak měl podle našeho názoru i v příštích letech udržet strategickou kontrolu nad podniky, jako je ČEZ či Letiště Praha. Odmítáme privatizaci státem ovládaných významných podniků, jako je např. ČEPS, Mero, Čepro, České dráhy, Lesy ČR, Budvar nebo Česká pošta.

Komplexní zemědělská politika

Připravíme k diskuzi a následně prosadíme agrární politiku České republiky, která bude vycházet z principu udržení potravinové soběstačnosti České republiky a konkurenceschopnosti našich zemědělců a potravinářů. Efektivní financování považujeme za klíčový předpoklad konkurenceschopnosti.
Zajistíme našim zemědělcům maximální možné dorovnání přímých plateb jako kompenzaci zatím nerovných podmínek nynější zemědělské politiky v rámci EU. Naším cílem je dosáhnout stejných podmínek pro naše zemědělce, jako jsou ve starých zemích EU. V rámci národních podpor budeme usilovat o zavedení faktoringu (krátkodobého odkupu pohledávek), ručení úvěrů a podpory splácení úroků z úvěrů.

Podpoříme život na venkově

Budeme nadále usilovat o udržení a zvyšování zaměstnanosti na venkově a podpoříme mladou generaci k setrvání na venkově. Je pro nás nepřijatelné, aby venkov byl místem, kde žijí pouze starší generace nebo lidé s nejnižšími příjmy. Nedílnou součástí naší politiky na venkově bude nadále podpora tradic a spolkového života (rybářů, chovatelů, zahrádkářů, včelařů, myslivců, sportovců, hasičů, folkloru atd.) jako součásti naší národní identity.

Podpoříme kvalitní potravinářské výrobky

Budeme nadále podporovat národní značku kvality KLASA a podpoříme kvalitní regionální potravinářské výrobky. Zefektivníme marketingovou podporu potravin s cílem prosadit kvalitní české výrobky jak na našem domácím trhu, tak na trzích zahraničních.

Udržíme naše surovinové bohatství

Vodu, půdu a les považujeme za strategické a nenahraditelné zdroje, kterými disponuje naše země. Vodu považujeme za strategickou surovinu budoucnosti. Nedopustíme privatizaci státních podniků Lesy ČR či privatizaci jednotlivých povodí. Ve všech státních podnicích necháme zpracovat dlouhodobé strategie rozvoje a budeme usilovat o efektivní hospodaření těchto podniků.

Odpovědnost k životnímu prostředí

Usilujeme o udržitelný rozvoj, který vede k naplnění rostoucích potřeb lidí v souladu se životním prostředím. Uchování životního prostředí je důkazem naší generační kultury a odpovědnosti vůči našim dětem. Sobě i budoucím generacím dlužíme vytváření životního prostředí, které uchovává a rozvíjí přírodní i kulturní hodnoty. Přijímáme závazek snižovat znečištění ovzduší, půdy a vod. Jsme připraveni nést odpovědnost za zdravý rozvoj venkova, krajinotvornou funkci moderního zemědělství a uchování zdravých lesních ekosystémů, které mají význam pro zachování života a bilanci vody. Zvýšenou pozornost věnujeme vodnímu hospodářství. Voda se v příštích desetiletích stane i v centru Evropy jedním z nejcennějších surovinových zdrojů a její dostatek i kvalita důkazem míry péče o životní prostředí. Za tím účelem vyhlásíme program obnovy a výstavby nových rybníků.
Zároveň je nutno se vyrovnávat s důsledky klimatických změn. Zajistíme taková protipovodňová opatření, která za podmínky šetrnosti k přírodě povedou k posílení schopnosti krajiny zadržet vodu. Musíme co nejvíce snížit povodňová rizika ohrožení životů a majetku lidí. Tato opatření, pokud se provedou plošně a včas, jsou nejlevnějším a zároveň nejúčinnějším nástrojem ochrany před stále častějšími povodněmi na jedné straně a na druhé straně nástrojem prevence před důsledky očekávaných dlouhých období sucha. Začneme podporou druhové a věkové rozmanitosti lesních porostů, provedeme revitalizaci toků a niv a zahájíme proces, který povede k přizpůsobení zemědělské krajiny a zemědělství stále častěji hrozícímu suchu. Přispějeme i k odstranění příčin globálního oteplování zákonným závazkem snižovat množství skleníkových plynů o 2 % ročně.
Do financování kanalizací a čistíren odpadních vod zapojíme i provozovatele vodovodů a kanalizací. Podpoříme obce při plnění jejich povinnosti redukovat množství odpadu ukládaného na skládky. Jde zejména o systémy využití vytříděného bioodpadu pro kompostování nebo využití jako paliva v zařízeních na energetické využití odpadu II. generace.

Program obnovy venkova

Prioritou spolupráce centra, krajů, měst a obcí je zabezpečení dostupnosti rozsáhlé škály veřejných služeb. Lidé jsou citliví na přístup ke zdravotní péči, vybavenost školskými zařízeními i možnosti kulturního a zájmového vyžití. Musíme podpořit trend obnovy venkova jako dobrého místa pro život a práci. Mimo tradiční městské aglomerace by měla vznikat další nová centra bydlení v krásných a zdravých podmínkách. Podpoříme též nová centra výroby a služeb, protože moderní organizace práce, internet a individuální doprava nabízejí zaměstnancům větší pružnost pracovní doby a možnost výkonu práce i mimo pracoviště.
Zemědělství a lesní hospodářství nejsou jen standardním prostředkem obživy. Jsou zejména způsobem uchování krajinných hodnot a udržení živé přírody, v níž má člověk své místo. Rozvoj šetrného zemědělství a lesního a vodního hospodářství zachovává tradice a umožňuje na nich budovat pevné zázemí potravinové a ekologické rovnováhy země.

Zelenou většímu využití evropských peněz

Vláda ČSSD v roce 2005 vyjednala nejvyšší možnost čerpání evropských peněz v přepočtu na obyvatele v celé EU. Vláda ODS v jejich čerpání selhala. V nynějším období musíme tyto zdroje, které jsou určeny mimopražským oblastem, co nejlépe využít. Tato příležitost se už nikdy nebude opakovat.
Prioritou je proto podpora přípravy a realizace projektů založených na využití těchto dodatečných zdrojů k rozvoji krajů, zejména v oblastech dopravy, čištění odpadních vod, školství a podpoře zaměstnanosti. Pokusíme se dojednat restrukturalizaci čerpání evropských fondů s ohledem na krizové podmínky. Požádáme EU o možnost snížení spoluúčasti ve vybraných programech.

Rychlý rozvoj dopravy, tepny regionů

Kvalitní dopravní obslužnost území je jedním z předpokladů spokojenosti občanů i vyváženého regionálního rozvoje. S ohledem na potřeby jednotlivých regionů je v následujícím období nutno dokončit páteřní dopravní síť. Mezi prioritní dopravní akce patří dokončení dálnice D 47, rozšíření dálnice D 1, dokončení výstavby pražského okruhu, zahájení budování úseků R 35, R 49 a R 52. Jsme si vědomi toho, že nynější ekonomická situace neumožňuje navýšení zdrojů veřejných rozpočtů. Proto budeme pomocí legislativních a ekonomických kroků podporovat masivní vstup soukromého kapitálu do financování takovýchto projektů cestou partnerství soukromého a veřejného sektoru – tzv. PPP projekty. Zasadíme se také o to, aby ČR efektivně a v maximální možné míře využila prostředky strukturálních fondů EU, které je možné využít na financování dopravní infrastruktury.
Předpokladem snížení přetížení komunikací, nadměrné nehodovosti a negativního vlivu na životní prostředí je vedle dobudování kvalitní dopravní infrastruktury také masivní podpora veřejné dopravy. V rámci jednotlivých krajů prověříme dopady průjezdu těžké tranzitní dopravy. Systémové řešení bude zároveň podporovat ekonomický rozvoj a s tím související nárůst pracovních příležitostí. Větší pozornost budeme věnovat vedle komunikací II. a III. třídy také řádné údržbě místních komunikací. Ve veřejné dopravě je naší prioritou budování integrovaných dopravních systémů v jednotlivých krajích a jejich vzájemná provázanost. Preferujeme rozvoj hromadné dopravy před dopravou individuální, přičemž za páteřní druh veřejné hromadné dopravy považujeme železnici, která je bezpečná a šetrná k životnímu prostředí. Ve vztahu k Českým drahám budeme trvat na zprůhlednění finančních toků, zefektivnění hospodaření a úsporách, a to zejména v oblasti reklamy a marketingu. Naším cílem je veřejná doprava umožňující plnohodnotný život všech občanů ČR. Každé obci regionu musí být zajištěna dopravní obslužnost za účelem dopravy do zaměstnání, školy, využití zdravotní péče, ale i obstarání nákupů či kulturního vyžití.
Ve spolupráci centra, krajů a měst budeme řešit komplexní přístup k zvýšení bezpečnosti a komfortu silniční dopravy. Zvýšíme prevenci a postih nebezpečných porušení dopravních předpisů a omezíme šikanu účastníků dopravního provozu za banální přestupky.
Větší pozornost než dosud budeme věnovat také vodní dopravě. Učiníme všechny nezbytné kroky k záchraně vodní dopravy jako jednoho ze základních oborů a perspektivní oblasti podnikání. Zahájíme práce na zlepšení plavebních podmínek na Labi a výstavbě plavebního stupně Děčín. Zahájíme program modernizace říčních plavidel. Lepší využití vnitrozemské vodní cesty je nejenom příspěvkem k ekologii, ale také k atraktivnějšímu využití území kolem řek a vodních nádrží k rekreaci a ke sportovní a rekreační plavbě.

 

Více:  Volební program ČSSD 2009