Jdi na obsah Jdi na menu

Změna hospodaření na Šumavě

10. 11. 2008

Na způsob hospodaření v šumavských lesích existují různé odborné názory, nejednoznačné může být i mínění veřejnosti o této problematice, různé mohou být i zájmy různých občanů. S jakým konceptem pracuje ČSSD?

Požadavky ekologické komise ÚVV ČSSD na změnu hospodaření v NP ŠUMAVA


1. Je nutné připravit Plán rekognoskace bezzásadových oblastí s cílem ponechat v režimu bezzásahovosti území, kde se kůrovec již nevyskytuje a dále z bezzásadových oblastí vyjmout ta území, kde je ještě možné tradičními prostředky zastavit kůrovcovou kalamitu. Nutno tedy změnit metodický pokyn MŽP č. 6/2004, kterým byla bezzásadovost rozšířena na ½ plochy NP, tj. cca 25 tis. ha.

Pozn.: Nelze očekávat přímočarý vývoj stabilního ekosystému. Ministr Bursík v květnu 2007 přijal na sebe na veřejném slyšení v Senátu P ČR veškerou politickou odpovědnost za stav a vývoj lesů v NP Šumava – je tudíž třeba ponechat část oblasti v jeho odpovědnosti.

2. Je na místě uměle zalesňovat s preferencí přírodních dřevin, melioračních a zpevňujících dřevin (s využitím zvláště vhodné banky semene v Týništi).

3. Je potřeba dbát o různověkost porostů na Šumavě, za tím účelem v současných stejnověkých porostech vytěžovat max. 10% stromů za každých 10 let.

4. Je nezbytné eliminovat počet spárkaté zvěře na normované stavy a v zimě je udržovat v zazimovacích obůrkách.

5. Regulaci velkých šelem zajišťovat pouze odchytem prostřednictvím Správy NP (nikoliv myslivců).

6. Za předpokladu zvýšené kontroly a ochrany provedené S NP budeme podporovat tyto prorůstové projekty:

a) historickou cestu z Březníku na Luzný v místě Modrého sloupu ve formě turistické stezky,
b) přístupovou cestu z české strany na Roklan ve formě turistické stezky,
c) splavnost Vltavy pro vodáky od Soumarského mostu (omezení z důvodu nedostatku vody, nebo velkého počtu vodáků se tímto nevylučují).

Schváleno ekologickou komisí ÚVV ČSSD dne 22.10.2008