Jdi na obsah Jdi na menu

Obavy o vodu

13. 3. 2010

Řešení problematiky sucha v kontextu klimatické změny - úspory vody, přírodě blízká opatření nebo stavba přehrady?

Blíží se Světový den vody připadající na 22. březen (viz OSN). Voda nám z kohoutků prostě teče a šetřit se jí vyplácí (jiné než ekonomické aspekty ve spojitosti s ní mnohým lidem ani nemusí přijít důležité). Denní spotřeba vody v ČR je ve srovnání se západními zeměmi poměrně nízká (120 litrů proti spotřebě u nás v roce 1965 či dnešní americké spotřebě 300 litrů, viz aquaunited.cz), k pokrytí spotřeby dnes stačí poměrně kvalitní vodní zdroje. Pakliže nás mají vlivem změn klimatu čekat sucha, kvalitní politiky tato skutečnost nemůže nechat vlažnými. Řešením nedostatku vody se mimo jiné zabývá i prezentace stínového ministra Petržílka.

Vedení Královéhradeckého kraje si iniciovanou problematiku sucha přisvojilo, bohužel na jednání výborů mi přišla tendence k řešení v podobě přehrady a zvláštní byly komentáře k jednomu vodnímu zdroji. Navázal jsem jednáním komise pro zdůraznění významu přírodě blízkých opatření a možností vypořádání se s nedostatkem vody úsporami jejími spotřeby. Konkrétně:

Existují možnosti omezení negativních vlivů změn klimatu na stav vod (potřebnost zvýšení ochrany rozlivových území před zástavbou, nutnost zavedení péče o ochranná pásma vodních zdrojů, podpory revitalizací toků a protierozních opatření), příklady dobré praxe jsou z Bavorska a nabízí se projekt „Přírodně blízká protipovodňová opatření v povodí Dědiny“. Technická opatření by měla být zvažována až po vyčerpání přírodě bližších alternativ. Jedním z technických opatření, jak se vypořádat s případným nedostatkem vody, je vybudování přehrady Mělčany. U tohoto projektu v krajských dokumentech dosud figuruje zadání protipovodňové ochrany a nikoli dotace podzemních vod.

Ochránci přírody poukazují na podrobný botanický průzkum PR Zbytka, který byl proveden v souvislosti s problematikou čerpání podzemních vod v prameništi Litá. Jako jeden z vyhynulých kriticky ohrožených druhů tu lze zmínit kohátku kalíškatou (Tofieldia calyculata) a z živočišných druhů pak od roku 2009 nezvěstnou kuňku obecnou (Bombina bombina). V této lokalitě by bylo vhodné provést managment v podobě vykácení topolů (Populus sp.) a revitalizace toku Lité. V Královéhradeckém kraji je vytipováno cca 80 až 100 míst, která by mohla sloužit k akumulaci povrchových vod (mokřady ap.) - pro realizaci vhodných opatření jsou dostupné finanční prostředky EU (90%) a s pouhou finanční spoluúčastí Kraje je možná jejich realizace, negativní přístup vlastníků pozemků se neobjevuje (těžko využitelné pozemky - utlumené zemědělství i na pozemcích mnohem hodnotnějších).

Při odborné presentaci na společném jednání s výbory zazněl zvláštní názor o nevýznamných druzích v lokalitě Litá a zlepšování podmínek pro přežití vzácných vlhkomilných druhů vlivem vyčerpávání vody z lokality pro vodárenskou síť. Ochránci přírody mohou oponovat, že nadměrné čerpání vody a absence vhodných opatření v okolí lokality jsou pokládány za hlavní příčiny úbytku vzácných druhů.

Vzpomeňme knihu "Život pro planetu Zemi" (Nakladatelství Práh, 2009, mimo jiné podpořena spoluprácí s krajskými úřady), jež lze využívat při školní výuce a popisuje mimo jiné možnosti úspory vody v domácnostech i s uvedením, kolik % vody lze tím kterým opatřením ušetřit (např. stop funkce při splachování WC, plastová destička ve splachovací nádrži, montáž perlátorů na kohoutky, kohoutky na fotobuňku, použití pákových a termostabilních baterií, výběr spotřebičů vody, mytí aut v myčkách, způsob zalévání a volba druhu trávníků, zachytávání dešťové vody, sprchování s provzdušňovací sprchou). Dotaz směřovaný ke koordinátorům ekologické výchovy ke zhodnocení rozvinutí jejich výchovné činnosti k problematice úspor vody narazil na kapacitní vyčerpání již v současné době či na obtížnost zhodnocení možnosti vedoucí k dalším úsporám vody.

Řešení problematiky sucha naráží i na možnosti změn lesních plánů směrem k přírodě bližšímu hospodaření a nabídce úsporných zařízení na trhu.

A jaký jsem si udělal závěr? Krajina zasluhuje oživení, ne myslím zrovna oživení přehradou, finance k tomu najít lze. Stále lze ušetřit dost vody dalším zaváděním úsporných zařízení a opatření.

připravil: Mgr. Jiří Jakl

 

 

Obrazek