Jdi na obsah Jdi na menu

Rezoluce ekologické platformy

1) Ekoplatforma ČSSD chápe "trvale udržitelný rozvoj" ve smyslu sladění sociálního, ekonomického a environmentálního rozvoje společnosti v mezích kapacity ekosystémů jako jeden ze základních zdrojů politiky ČSSD, který strana reflektuje ve stanovách a dlouhodobém programu. Ne vždy je však praktická politika ČSSD v souladu s principy trvale udržitelného rozvoje, za zásadní proto považujeme osvojení ekologického jednání a důraz na otevřenou diskuzi k ekologickým řešením. Teprve praktická aplikace principů trvale udržitelného rozvoje v jednání politiků dává ekologické politice ČSSD důvěryhodnost. Poznání o kapacitě ekosystémů stavíme na vědeckém základě s hlubším pochopením vztahů člověka s životním prostředím.

2) Ekoplatforma ČSSD usiluje o spotřebu produktů bez jedů a škodlivých látek. ČSSD by měla navrhovat legislativní a ekonomická opatření na podporu produktů na přírodní bázi a bez zdravotně rizikových chemických přípravků, která zároveň umožní výrobcům a producentům dostatečný prostor pro změnu technologií na šetrné k životnímu prostředí bez rizika negativních ekonomických a sociálních dopadů.

3) Ekoplatforma ČSSD podporuje rozvoj lokálních ekonomik jako cestu omezující nežádoucí dopady globalizace a umožňující únik od hroutících se nadnárodních finančních trhů. Lokální produkce je řešením dopravní zátěže, lokální nezaměstnanosti a naopak enormního tlaku na životní prostředí v místech dosavadní nejlevnější produkce. Za nástroje rozvoje lokálních ekonomik považujeme vznik místních doplňkových měn, výraznější promítnutí nákladů dálkové dopravy do cen zboží a usnadnění prodeje výrobků maloproducentů v prodejní síti (podpora místních trhů, nabídka produktů se zdůrazněním místa produkce v síti supermarketů). V tomto smyslu prosazujeme i certifikaci bioproduktů, regionálních produktů a dalších ekoznaček.

4) Ekoplatforma ČSSD v ochraně přírody klade důraz na ochranu přírodně hodnotných území, ochranu biodiverzity a vzácných forem života (druhová ochrana, vzácná společenstva), využití přírodních procesů (s poznatky k přirozené obnově lesa, těžbou narušených míst, ekologického zemědělství či fungování přírodních zahrad), obnovu přirozených prvků krajiny (revitalizace vodních toků, potlačení nepůvodních invazních druhů, obnova remízků, ochrana a obnova stromových alejí kolem silnic a polních cest, mokřadů) a na solidaritu s přírodou. ČSSD by měla připravit soubor legislativních a ekonomických opatření k zajištění souladu zemědělské výroby a ochrany přírody v podmínkách klimatických změn.

5) Ekoplatforma ČSSD nesouhlasí s dopravními stavbami, které přináší prokazatelně ničení přírodně jedinečných biotopů, rekreačních oblastí a oddechových míst, vždy je možné nalézt alternativní řešení. Podporujeme alternativní druhy pohonů, které vedou ke snížení hlučnosti provozu, snížení škodlivých emisí a využití odpadních produktů (elektromobilita, zemní plyn, biopaliva). Vybízíme k využívání a zlepšení možnosti využívání hromadné dopravy a nemotorové individuální dopravy. V nákladní dopravě vyzýváme k větší podpoře železniční dopravy a jejích logistických center. ČSSD by měla otevřít celospolečenskou diskuzi o budoucnosti hromadné dopravy a způsobech jejího financování, stejně tak i o rozvoji cyklodopravy především ve městech.

6) Ekoplatforma ČSSD podporuje rozvoj integrovaných systémů nakládání s odpady, které vytváří podmínky pro předcházení vzniku odpadů (omezení obalů, zpětný odběr), pro surovinové a energetické využití komunálních odpadů a bioodpadů (rozvoj recyklačních technologií a dobře recyklovatelných výrobků) a které omezují skládkování odpadů. Vyzýváme poslance ČSSD k předložení legislativní normy, která by samosprávám umožnila kontrolovat a sankcionovat spalování odpadů v domácích kotlích.

7) Ekoplatforma ČSSD podporuje úspory energie a rozvoj obnovitelných zdrojů podle lokálního potenciálu. Zároveň vnímá dočasnou nezbytnost jaderné energetiky v energetickém mixu České republiky. Jde o řešení energetické bezpečnosti, technologické konkurenceschopnosti (v účtech za energie, tempu inovací a tvorby kvalifikovaných pracovních příležitostí) a snížení zátěže životního prostředí (snížení dopadů těžby surovin, emisí, bezpečnosti provozu). Podporujeme projekt "Velká výzva".

  

duha.jpg


Rezoluce byly schváleny 6. října 2011 na Shromáždění členů ekologické platformy Zvonečník. Původním předkladatelem byl Jiří Jakl, výchozím materiálem se nakonec staly rezoluce upravené Zdeňkem Ryšavým, důležitá doplnění měl například Petr Petržílek a Martin Kloz. K rezolucím byl schválený i jejich výklad a vzpomenuty některé odborné publikace, které si s nimi lze spojit.